Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.p2abox.pl

 1. Korzystanie z niniejszej serwisu internetowego oznacza zgodę na poniższe Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego P2A BOX SP. z o.o.
 2. Wyłączne prawo do niniejszego serwisu internetowego ma P2A BOX SP. z o.o. z siedzibą w ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636927, NIP: 5242808458, (dalej „P2A BOX SP. z o.o.”).
 3. Prawa autorskie do wszystkich materiałów umieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, w tym w szczególności do wszystkich adresów portali i serwisów internetowych, nazw produktów, zdjęć, informacji i innych (dalej „materiały”) przysługują P2A BOX SP. z o.o., lub ich właścicielom, którzy zezwolili na umieszczenie tych materiałów w niniejszym serwisie internetowym. Niniejszy serwis internetowy jak i materiały podlegają ochronie przewidzianej przez międzynarodowe i krajowe przepisy prawa. Korzystanie z materiałów, będących własnością P2A BOX SP. z o.o., dozwolone jest wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa, z zastrzeżeniem iż materiały nie będą modyfikowane i zachowane zostaną oznaczenia praw autorskich, przy czym takie korzystanie nie może godzić w interesy P2A BOX SP. z o.o.. Korzystanie z materiałów nie oznacza nabycia przez korzystającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów.
 4. Żadne materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią jakiegokolwiek oświadczenia lub zapewnienia. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny. P2A BOX SP. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji – ani jawnych ani domniemanych – w odniesieniu do materiałów, w tym w szczególności ale nie wyłącznie gwarancji co do co wartości handlowej, przydatności do określonego celu, praw własności, nienaruszalności przepisów prawa. P2A BOX SP. z o.o. nie gwarantuje, że materiały są dokładne ani wolne od błędów. Użytkownik korzysta z niniejszego serwisu internetowego i materiałów na własne ryzyko. P2A BOX SP. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, bez uprzedzenia, materiałów.
 5. P2A BOX SP. z o.o., jej personel, partnerzy handlowi lub dostawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym w szczególności bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, moralne, utratę zysków i inne, bez względu na podstawę roszczenia, powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub umieszczonych w nim materiałów, w tym wynikających wskutek działania wirusów komputerowych lub innych aplikacji o podobnym charakterze, które mogą naruszyć prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektronicznych należących do korzystającego, nawet w przypadku gdy P2A BOX SP. z o.o. została poinformowana o możliwości powstania takich szkód.
 6. Niniejszy serwis internetowy zawiera łącza do innych serwisów/witryn internetowych obsługiwanych przez P2A BOX SP. z o.o.. Korzystanie z tych serwisów/witryn internetowych podlega zasadom i warunkom korzystania określonym w tych serwisach/witrynach. Niniejszy serwis internetowy zawiera także łączy do innych serwisów/witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. P2A BOX SP. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych serwisów/witryn internetowych. Użytkownicy niniejszego serwisu internetowego korzystają z tych łączy na własne ryzyko.
 7. Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego P2A BOX SP. z o.o. podlegają prawu polskiemu. P2A BOX SP. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania bez powiadomienia w dowolnej chwili.

Informacje o danych osobowych – polityka prywatności

 1.  P2A BOX SP. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dalszej części oznaczonego jako „RODO”.
 2. Do katalogu danych osobowych usługobiorców P2A BOX SP. z o.o. zbieranych przez administratora wchodzą przede wszystkim: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz numer karty płatniczej. P2A BOX SP. z o.o. nie zbiera danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO.
 3. Dane osobowe usługobiorców przetwarzane są przez P2A BOX SP. z o.o. w celach:
  • świadczenia usług pocztowych,
  • świadczenia usług dostawy przesyłek oraz obsługi usług dodatkowych zgodnie z dyspozycją nadawcy bądź odbiorcy,
  • prowadzenia konta usługobiorcy w serwisie internetowym P2A BOX SP. z o.o. (na potrzeby aplikacji Menedżer przesyłek),
  • marketingowych i analitycznych,
  • archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w zw. z art. 14 pkt 1, art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Podstawą do przetwarzania danych dla celów marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane są co najmniej przez okres niezbędny do wykonania umów o świadczenie usług pocztowych, dostawy przesyłek, prowadzenia konta w serwisie internetowych P2abox.pl, a najpóźniej do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umów, o których mowa powyżej. Jeśli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych, będziemy przetwarzać je również do czasu, kiedy zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę.
 6. Usługobiorca ma prawo do:
  • żądania od P2A BOX SP. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe oraz do żądania ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
   żądania niezwłocznego usunięcia danych, szczególnie jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych, np. jeśli usługobiorca kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na niezbędności przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów P2A BOX SP. z o.o.,
  • żądania dostarczenia mu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych i dodatkowo żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przetwarzane dane udostępniane są partnerom biznesowym P2abox.pl w celu jak najlepszego wykonywania usług. Są to inni operatorzy pocztowi, kurierzy oraz właściciele punktów nadawania i odbierania przesyłek, przede wszystkim Poczta Polska S.A. oraz DHL Express sp. z o.o. W warunkach wykonywania usługi powierzenia przesyłki do nadania Poczta Polska S.A.. będzie samodzielnym administratorem udostępnionych danych osobowych.
 8. Dodatkowo dane będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz P2A BOX SP. z o.o. różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT oraz wspierają proces dostarczania przesyłek, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przesyłek dane osobowe udostępniane są zakładowi ubezpieczeń współpracującemu z P2A BOX SP. z o.o..
 9. Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane również podmiotom z siedzibą w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO, jednak wyłącznie takim, wobec których stwierdzony został przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony . Dane mogą być przekazywane w szczególności do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które zarejestrowane są w programie Tarcza Prywatności UE – USA. Przekazywane dane podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia przekazywanych danych może być uzyskana od Administratora. Administrator na żądanie może poinformować o podmiocie z państwa trzeciego, któremu dane są udostępnianie i wskazać dane do kontaktu.

Informacje o plikach „cookies”

 1. P2A BOX SP. z o.o. przywiązuje również szczególną wagę do poszanowania prywatności wszystkich użytkowników odwiedzających serwis internetowy www.p2abox.pl, niezależnie od tego, czy stają się usługobiorcami p2abox.pl.
 2. P2A BOX SP. z o.o. w zakresie świadczenia swoich usług poprzez serwis internetowy stosuje pliki „cookies”, w celu optymalizacji użytkowania serwisu internetowego. Pliki stosowane są również do analizy statystycznej pomagającej ustalić sposób, w jaki użytkownik korzysta z serwisu internetowego.
 3. Pliki „cookies” to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, zapisywane w komputerach i urządzeniach użytkowników w celu sprawniejszego korzystania z serwisów internetowych. „Cookies” umożliwiają rozpoznawanie urządzeń użytkownika i pozwalają prawidłowo wyświetlić stronę internetową dopasowując ją indywidualnie do jego preferencji.
 4. Pliki „cookies” na ogół przechowują nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, okres zachowania ich na urządzeniu użytkownika oraz numer ID.
 5. Serwis internetowy p2abox.pl wykorzystuje dwa pliki „cookies” niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. „Cookies” wykorzystywane przez nasz portal przechowują identyfikator sesji niezbędny do poprawnego identyfikowania użytkownika aplikacji po stronie serwera oraz zapamiętują akceptację informacji o stosowaniu „cookies” przez użytkownika.
 6. Użytkownik może usuwać lub blokować pliki „cookies” w opcjach przeglądarek internetowych – jest to standardowa funkcjonalność. Blokada stosowania „cookies” może powodować nieprawidłowości w funkcjonalnościach dostępnych w portalu internetowym.
 7. Z P2A BOX SP. z o.o. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie pod adresem P2A BOX SP. z o.o., ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa, elektronicznie pod adresem kontakt@p2abox.pl.